Samen in Spel is aanbieder van verschillende diensten aan volwassenen, ouders, kinderen en jeugdigen, evenals aan personen/ instanties in het netwerk van de cliënten. De diensten betreffen trajecten in het kader van Jeugdzorg, Mediation, gezinsbehandeling, individuele begeleiding/therapie en relatietherapie.

Dienstverlening (hulpverlening) vanuit Samen in Spel wordt onder meer verleend op grond van wettelijke regelingen zoals de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Toelatingen Zorginstellingen, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en Wet bescherming persoonsgegevens. Ook de beroepscodes van aangesloten beroepsverenigingen worden aangehouden.
Samen in Spel hanteert deze wettelijke voorschriften indien van toepassing, draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van hetgeen deze regelgeving vereist en stemt de hulp- en zorgverlening met de cliënt hierbij af.

Aanmelding/Verwijzing

Aanmelding kan via de website of via onze telefoniste.
Dienstverlening komt rechtstreeks tot stand zonder verwijzing bij onvergoede zorg (bijv. mediation, relatietherapie en psychische hulp voor volwassenen) of via tussenkomst van een verwijzer (Jeugdzorg, Mediation op toevoeging/ bijzonder curatorschap, gezinsbehandeling). Verwijzer is bijvoorbeeld de huisarts, gemeente, Centrum Jeugd & Gezin of de Rechtbank.

Dienstverlening als therapie en coaching kan starten na het aangaan van een overeenkomst tussen Samen in Spel en de cliënt. Mediation kan starten na tekenen van de MfN-mediationovereenkomst. Bijzonder curatorstap kan starten na benoeming van de rechter en acceptatie van deze benoeming door betreffende medewerker van Samen in Spel. Trajecten in het kader van Jeugdzorg en gezinsbehandeling worden met verwijzing gestart na het tekenen van een zorgovereenkomst. Wij verzoeken u vriendelijk bij de intake uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Afspraken annuleren/wijzigen

Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd of niet wordt nagekomen wordt er 55 euro in rekening gebracht. Indien de behandelaar afzegt, vervalt de verplichting tot betaling van betreffende consult. Annuleren van afspraken kan via de website of telefoniste en in sommige gevallen rechtstreeks bij de therapeut.

Beëindiging van dienstverlening

In onvergoede zorg kan de dienstverlening worden beëindigd door middel van een schriftelijke of mondelinge bespreking met behandelaar. Overige zorg kan beëindigd/tijdelijk gestaakt worden na behalen van de vastgestelde doelen, verstrijken van het geldigheidstermijn van de indicatie of bij afhandeling van een klacht. Dit wordt schriftelijk bevestigd.

Facturering en betaling

Onvergoede producten moeten binnen 30 dagen na ontvangst van factuur worden betaald. Pinnen is ook een mogelijkheid na elk gesprek of indien dit met behandelaar is afgestemd na een aantal gesprekken in een pakket. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen het termijn betaalt, sturen wij u een herinnering met een betalingstermijn. Indien dit verzuimd wordt, zal een incassobureau ingeschakeld worden en komen de kosten voor uw rekening. Voor vragen over de factuur kunt u contact opnemen met Rosana Kleinlugtebeld op 0638429896 of via rosana@sameninspel.nl

Wanneer er sprake is van zorg in het kader van Jeugdzorg en gezinsbehandeling wordt de nota bij de gecontracteerde gemeentes ingediend. Er wordt maandelijks een bedrag naar de gemeente gefactureerd voor de werkzaamheden in deze maand overeenkomstig met de door de gemeente vastgestelde tarieven of achteraf voor de afgesproken trajectprijs.

Mediation op toevoeging basis wordt bij de Recht van Rechtbijstand in rekening gebracht. Verplichte eigen bijdrage kan tijdens de intake worden gepind of achteraf betaald worden middels overmaking van het factuurbedrag. Voor informatie over de inkomens en bijbehorende tarieven verwijzen we naar

Registratie en beheer persoonsgegevens

Samen in Spel zorgt voor een volledige en goede uitvoering van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Samen in Spel beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen (elektronisch) cliëntdossier en is tevens aangesloten bij het registratiesysteem Zorg voor Jeugd. Samen in Spel draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens. Zie ook het kopje Privacy voor meer informatie. U kunt met uw behandelaar in gesprek gaan om het dossier in te zien. Wij zijn wettelijk verplicht dit dossier 15 jaar te bewaren.

Privacy en uitwisselen gegevens

De AVG wet wordt aangehouden. In de onvergoede zorg wordt er geen inhoudelijke informatie uitgewisseld met derden. Indien er een akkoordverklaring van cliënt is, kan terugkoppeling naar en overleg met de huisarts plaatsvinden. In het geval van een misdrijf zijn wij wettelijk verplicht melding hiervan te maken. Samen in Spel wisselt gegevens uit met andere instanties indien dit relevant/ noodzakelijk is met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg in het kader van Jeugdzorg en gezinsbehandeling.

Klachtenregeling

In de zorgtrajecten in het kader van Jeugdzorg en Gezinsbehandeling is het een vereiste van de gemeente dat er een regiebehandelaar eindverantwoordelijk is voor het proces. In het geval van een klacht wordt dit met onze regiebehandelaar Rosana Kleinlugtebeld besproken. Indien nodig kan een externe klachtenfunctionaris worden geraadpleegd. Tijdens de verwerking van een klacht wordt het behandelproces tijdelijk gestaakt en wordt getracht een oplossing te vinden met cliënt. Meer informatie kunt u vinden in het klachtenformulier.